آدرس دفتر مرکزی :تهران ، آدرس دفتر : تهران بلوار شهران فروشگاه دی جی کار یدک

تلفن تماس : 02146131679

تلفن همراه:917106 09306

آدرس فروشگاه و محل نصب : میدان شوش 

فهرست